Corona Protocollen

Corona protocol STW-trainingen zomer 2021

Bij het opstellen van dit protocol zijn de richtlijnen gehanteerd van RIVM, NOC*NSF, KNSB, NFTU, gemeente Wageningen en gemeente Ede. Update 26 mei 2021: Corona-protocol-trainingen-STW-26-5-2021

 • De trainers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van de noodzakelijke maatregelen tijdens de trainingen zoals hier beschreven.
 • Overige STW vrijwilligers houden zich ook altijd aan deze richtlijnen en die van RIVM.
 • De Technische Commissie (TC) zorgt voor de communicatie van dit protocol naar alle betrokkenen.

 

Algemeen voor iedereen

 • Houdt minimaal 1,5 m afstand (niet jeugd/junioren)
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Neem een eigen bidon mee om uit te drinken, en gebruik ook alleen deze bidon.
 • De trainer zal je naar huis sturen bij het vertonen van verschijnselen van verkoudheid, koorts en/of hoesten.
 • Volg altijd direct de aanwijzingen op van de trainer (en/of corona coördinator bij het skeeleren). De trainer mag je wegsturen van de training indien je niet voldoende gevolg geeft aan zijn/haar aanwijzingen.
 • Volg altijd de richtlijnen van het RIVM op.

 

Blijf thuis als:

 • je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid, koorts, verlies van reuk of smaak.
 • iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten of iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19).

 

Voorafgaand, tijdens en na de trainingen:

 1. Was voorafgaand aan en na afloop van de training thuis je handen met zeep of desinfectans (min. 20 seconden).
 2. Kom zoveel mogelijk alleen naar de training.
 3. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de afgesproken verzamelplaats.
 4. Ga na de training direct naar huis.

 

Niet leden en proeflessen

Alle jeugdleden kunnen vriendjes of vriendinnetjes meenemen naar de trainingen. Als zij interesse hebben om lid te worden, dan kunnen ze dat gedurende het seizoen laten weten. Zij kunnen de wens om mee te trainen kenbaar maken aan de jeugdcommissie van de STW (jeugd@stw-site.nl;  Els Schoemakers M 06-11276212).

 

Niet-leden volwassenen kunnen 2 proeflessen volgen, waarna zij kunnen besluiten om wel/niet lid te worden. Daarvoor graag aanmelden bij ledenadministratie@stw-site.nl (Floor van der Wilt).

 

De contactpersoon zal dit protocol versturen en eventueel toelichten aan degene die zich heeft aangemeld. Uiteraard dienen niet-leden en hun ouders/verzorgers zich ook te houden aan de richtlijnen in dit protocol.

 

===========================================

Bostrainingen

 

Voor de trainers

 • Controleer of de deelnemers aan de training en hun ouders zich houden aan de afspraken van dit protocol en de algemene richtlijnen.
 • Help de sporters om de richtlijnen zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze daarop eventueel aan.
 • Groepsinstructie voor volwassenen is niet toegestaan.
 • Wel kan per groepje van max. 2 personen instructie worden gegeven. Daarbij kan van het ene naar het andere groepje worden gegaan.
 • De uitgewerkte training voor volwassenen zal telkens 1 dag van tevoren op de STW-website worden geplaatst. Zodat er geen groepsinstructie hoeft te worden gegeven.

 

Voor jeugd en junioren (t/m 17 jaar):

 • Houd 1,5 meter afstand tot de (assistent-)trainer.
 • Jeugd en junioren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Alle oefeningen dienen alleen en zelfstandig door de sporter uitgevoerd te worden, zonder fysieke begeleiding van de trainer.
 • Raak attributen (pylonen, etc.) zo weinig mogelijk aan tijdens de training. De trainer zal deze plaatsen, verplaatsen en weer innemen.

 

Voor volwassenen (18+):

 • Houd 1,5 meter afstand onderling en tot de (assistent-)trainer.
 • Er kan in groepen van max. 2 personen worden getraind. Waarbij zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen.

 

Voor de ouders/verzorgers van jeugd:

 1. Neem bovenstaande punten (algemeen en jeugd) voor de training door met uw kind en help hem/haar met het naleven van de richtlijnen.
 2. Als u uw kind brengt, zet deze af op het afgesproken punt, blijf niet langer dan noodzakelijk op de breng locatie.
 3. Kom niet eerder dan 10 minuten vóór het einde van de training uw kind ophalen.
 4. Houd ten allen tijde de RIVM richtlijnen in acht (bijv. 1,5m afstand tot andere ouders).

==============================================

Skeelertrainingen

Algemeen

 • Alleen bij hoge uitzondering kan gebruik van het toilet gemaakt worden. Ga voor de training thuis naar het toilet.
 • Er is een Corona verantwoordelijke aanwezig, te herkennen aan een gele hes. Hij/zij zorgt er mede voor uitvoering van de afspraken van dit STW protocol.
 • Een AED en een EHBO-kist zijn aanwezig in de EHBO-ruimte. Tevens is een EHBO doos beschikbaar bij de skeelertrainer.
 • Sporters en trainers houden minimaal 1,5 m afstand tot elkaar.

 

Voor de trainers

 • Controleer of de deelnemers aan de training en hun ouders zich houden aan de afspraken van dit protocol en de algemene richtlijnen.
 • Help de sporters om de richtlijnen zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze daarop eventueel aan.
 • Groepsinstructie voor volwassenen is niet toegestaan.
 • Wel kan per groepje van max. 4 personen instructie worden gegeven. Waarbij de sporters zich duidelijk als aparte groepjes bewegen. Daarbij kan van het ene naar het andere groepje worden gegaan.
 • De uitgewerkte training voor volwassenen zal telkens 1 dag van tevoren op de STW-website worden geplaatst. Zodat er geen groepsinstructie hoeft te worden gegeven.

 

Voor jeugd

Voorafgaand aan de training:

 • Trek zelf je beschermmaterialen en skeelers aan op de aangewezen plek.
 • Kun je niet zelf je beschermmaterialen en skates aantrekken, dan trek je deze thuis of in de auto aan. De trainer houdt een afstand aan van 1,5 m en kan je niet helpen. Je ouder/verzorger/begeleider heeft geen toegang tot de sportaccommodatie.

 

Tijdens de training:

 • Houd 1,5 m afstand tot de trainer of andere volwassenen.
 • Raak attributen (pylonen, etc.) zo weinig mogelijk aan tijdens de training. De trainer zal deze plaatsen, verplaatsen en weer innemen.
 • Indien materialen worden gebruikt door de jeugdrijders zelf tijdens de training, zullen deze voor gebruik worden ontsmet.
 • Bij een valpartij/blessure: Kinderen dienen zoveel mogelijk zelf op te staan en hun eventuele verwonding zelf te behandelen. De trainer kan vanaf 1,5 m afstand instructie geven. Is de verwonding ernstig, dan worden de ouders gebeld. Alleen bij hoge uitzondering kan de trainer/EHBO-er hulp bieden aan het gevallen kind, maar binnen 1,5 m afstand alleen met mondkapje en alleen na desinfectie.

 

Voor Junioren en (jong)volwassenen

 • Voor junioren en jongvolwassenen (t/m 26 jaar) geldt dat samen trainen op de skeelerbaan mogelijk is zonder daarbij de 1,5 m afstand in acht te nemen.
 • Voor volwassenen (27+ jaar) geldt dat samen trainen op de skeelerbaan mogelijk is in groepjes van max. 4 personen met onderlinge afstand van 1,5m. Waarbij de rijders zich duidelijk als aparte groepjes bewegen.
 • Wees alert op tegelijkertijd trainende jeugdleden op de baan.
 • Bij een valpartij/blessure: Junioren/volwassenen dienen zelf op te staan en hun eventuele verwonding zelf te behandelen. De trainer kan vanaf 1,5 m afstand instructie geven. Alleen bij hoge uitzondering kan de trainer/EHBO hulp bieden aan de desbetreffende persoon, maar binnen 1,5 m afstand alleen met mondkapje en alleen na desinfectie.

 

Voor de ouders/verzorgers van de jeugd:

 • Houd ten allen tijde de RIVM richtlijnen in acht.
 • Ouders/verzorgers/begeleiders blijven buiten het hek bij halen en brengen van de kinderen. Ouders nemen buiten het hek minimaal 1,5 m afstand tot andere volwassenen en kinderen. Het eigen kind uitgezonderd.
 • Neem bovenstaande punten voor de training door met uw kind en help hem/haar met het naleven van de richtlijnen.
 • Als u uw kind brengt, zet deze graag af op het afgesproken punt, blijf niet langer dan noodzakelijk op de breng locatie.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten vóór het einde van de training uw kind ophalen.
 • Maximaal 1 ouder/verzorger/begeleider per kind.

============================================================================

Fietstrainingen

Voor de trainers:

 • Controleer of de fietsers zich houden aan de afspraken van dit protocol en de algemene richtlijnen. Spreek ze eventueel aan op het naleven ervan.
 • Zorg ervoor dat bij het verzamelpunt alle aanwezige en zich verzamelende fietsers minimaal 1,5 m afstand tot elkaar houden.
 • Groepsinstructie is niet toegestaan.
 • Wel kan per groepje van 2 personen instructie worden gegeven. Daarbij kan van het ene naar het andere groepje worden gegaan.
 • Houd rekening met de route van de trainingen, zodat voldoende afstand kan worden gehouden onderling en tussen de groepen met behoud van veiligheid. Vermijd bijvoorbeeld te smalle fietspaden en/of voer de training uit op een vast circuit of ronde.
 • De uitgewerkte training zal telkens 1 dag van tevoren op de STW-website worden geplaatst. Zodat er geen groepsinstructie hoeft te worden gegeven.

 

Voor junioren en volwassenen

 • Er kan in groepen van max. 2 personen worden getraind. Waarbij de fietsers zich duidelijk als aparte groepjes bewegen.
 • Als je moet inhalen, houdt dan zoveel mogelijk 1,5 m afstand tot elkaar. Haal dan ook pas in als dit veilig kan t.o.v. jezelf en andere weggebruikers.
 • Bij een valpartij/blessure: een ieder dient zelf op te staan en hun eventuele verwonding zelf te behandelen. De trainer of mede-rijder kan vanaf 1,5 m afstand instructie geven, maar kan niet helpen. Is de verwonding ernstig, dan worden maatregelen getroffen om de gevallen persoon thuis te (laten) brengen.

Winter 2020-2021

Deze winter zijn er voor de diverse schaatstrainingen Corona protocollen van toepassing. Echter, per ijsbaan/trainingsuur zijn deze protocollen iets verschillend. Daarnaast heeft STW een protocol voor het carpoolen naar de ijsbanen. Om door de bomen het bos te blijven zien vind je hieronder een overzicht per ijsbaan/trainingsuur. We zullen proberen deze zoveel mogelijk up-to-date te houden gedurende het winterseizoen, ook afhankelijk van de landelijke Corona maatregelen en evt. aanpassingen hierin.

Update 15 februari 2021

IJsbaan Triavium in Nijmegen heeft ons bericht dat het ernaar uit ziet dat zij dit winterseizoen niet meer open kunnen vanwege de Coronamaatregelen. Tegelijkertijd kost het veel energie om de ijsvloer langer te laten liggen. Daarom is besloten om de ijsmachines uit te zetten en het  schaatsseizoen 20/21 te beëindigen.

Het STW-bestuur beraadt zich er nog op hoe de leden gecompenseerd kunnen worden voor de gemiste trainingen, met aftrekt van de gemaakte kosten. Hierover ontvangen jullie voor 1 april uitsluitsel.

Triavium zou dit jaar een nieuw pasjessysteem krijgen voor de toegang, maar dat wordt nu het komende seizoen geïmplementeerd. NSV is nu al begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen voor hun trainingsuren. NSV heeft als huurder met Triavium afgesproken om de gegevens inclusief pasfoto, digitaal aan te leveren.

Je krijgt een nieuwe toegangspas na inleveren van je oude toegangspas. De nieuwe toegangspas (QR-code)  wordt voorzien van een pasfoto met vermelding van volledige naam + geboortedatum + naam vereniging. Dat maakt identificatie bij de kassa van Triavium en aan het ijs mogelijk. Het gaat om in totaal zo’n 1.000 personen, ruim 80 trainingen verdeeld over 20 uren.

Het maken van een pasfoto aan de kassa van Triavium met een webcam, zoals voorheen, zal niet meer gebeuren. Onze STW leden moeten hun pasfoto aan de NSV ledenadministratie op sturen, zodat die de gegevens door kan sturen aan Triavium om de passen in orde te maken.

Komend seizoen kunnen daar dan de aangemelde trainingen aan gekoppeld worden. Het pasje kun je komende jaren blijven hergebruiken.

Stuur hiertoe vóór 15 maart 2021 een pasfoto (of goed gelijkende selfie) naar

ledenadministratie@nijmeegseschaatsvereniging.nl

o.v.v. volledige naam +  geboortedatum  naam vereniging + NSVregistratienummer

Update 17 januari 2021

 • Alle trainingen in Nijmegen vervallen in ieder geval tot 9 februari. Het is afwachten wat de ontwikkelingen in de komende weken zijn of we na 9 februari weer kunnen schaatsen. Daarover wordt dinsdag 2 februari meer bekend gemaakt. Meer info op de NSV site
 • Triavium is gesloten, dus ook schaatsen op recreanten/norenuren is niet mogelijk. Als Triavium weer open gaat zal er waarschijnlijk op de NSV uren nog steeds volgens het beperkte rooster 1x/14dagen geschaatst kunnen worden. Daarover t.z.t meer info.
 • Trainingen in Utrecht gaan vooralsnog door op de wijze zoals de afgelopen weken al werd gehanteerd (met inschrijving vooraf). De buitenbaan is open en ook op recreantenuren is schaatsen mogelijk middels online reservering van tickets via website van Vechtsebanen.

 

Update Utrecht 12 januari 2021

 • Met ingang van heden is het voor iedereen verplicht (m.u.v. kinderen <13jr) om bij het aan- en uittrekken van de schaatsen een mondkapje te dragen. Dus voordat je het ijs opgaat en weer van het ijs afkomt en bij je tas bent: mondkapje op doen. De trainers en coördinatoren hebben deze natuurlijk al constant op.
 • Tevens geldt voor iedereen zittend op de bank op het middenterein: zit altijd met je gezicht naar de tribune.

 

Update Utrecht 15 december 14.30 uur

Na overleg met Gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht worden de volgende uitgangspunten gehanteerd naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen.
*   Schaatsen is buitensporten in de Vechtsebanen
*   Buitensportaccommodaties mogen open
*   Begeleiding/bezoekers zonder schaatsen niet toegestaan
*   Er mogen geen reserveringen worden aangenomen van meer dan 2 personen van 18+
*   Evt douches en kleedkamers moeten gesloten zijn
*   En tijdens het schaatsen moet de anderhalve meter afstand zijn gewaarborgd

Simpel gezegd, als Vechtsebanen de bezoekersstroom zodanig reguleert en in de hand kan houden dat de anderhalve meter kan worden nageleefd, ook op het ijs, dan moet dit mogelijk zijn.

Tot zover de tekst van de Gemeente Utrecht.
In de praktijk betekent dit voor het BVU schaatsen dat de protocollen van 14 oktober opnieuw gelden. Dat wil zeggen:
– iedereen houdt op en naast het ijs minimaal 1.5m afstand, ongeacht leeftijd, relatie of familiair verband
– een groepje bestaat uit maximaal 2 personen
– uitrijden in de binnenbaan, achter elkaar (dus niet naast elkaar) op minimaal 1.5m onderlinge afstand

Tot nadere aankondiging kan er volgens het bekende rooster, met aanpassingen in week 52 en week 53 vanwege de kerstdagen en de jaarwisseling, geschaatst en getraind worden.

De sportity app al gedownload?
De Baanvereniging Utrecht maakt gebruik van de sportity app. Deze biedt snelle toegang tot de actuele informatie, zoals nu het Corona nieuws. In andere tijden kun je informatie over wedstrijden en startijsten ontvangen.
Download de Sportity app op je telefoon en meld je aan met BVU

 

Gewijzigd trainingsschema Utrecht en Nijmegen na nieuwe Corona maatregelen op 14 oktober: Trainingsschema (update 05-11-2020)

STW protocol carpoolen: advies carpool en Corona

Triavium – Nijmegen

Alle bezoekers aan Triavium ouder dan 12 jaar worden dringend verzocht in de hal een mondkapje te dragen, behalve als je je op het ijs bevindt.
STW Training (op NSV-uren): Coronaprotocol voor N50 – N51 – N52 – N56 – N57 (versie 04-11-2020)
STW Training N53 – N54 (jeugd): Corona maatregelen Triavium verenigingen (versie 05-11-2020)
– Extra N53: Coronaprotocol N53 (woensdag)
– Extra N54: Coronaprotocol jeugd uur N54 (zaterdag)
Langebaan wedstrijden: Corona protocol lb wedstrijden Triavium (versie 01-10-2020)
Voor meest actuele info m.b.t. Coronamaatregelen tijdens wedstrijden, check de website van de BGP

Algemene veiligheidsregels tijdens trainingen in Triavium: Veiligheidsregels Triavium (nov 2018)

Vechtse Banen – Utrecht

Voor Utrecht: check actuele informatie OVER TRAININGEN INDIVIDUEEL RESERVEREN vanaf 18-10 op de site van Baanvereniging Utrecht

Alle trainingsuren:
Coronaprotocol Vechtsebanen KNSB uren (versie 09-10-2020)
Baaninrichting tijdens training en wisselmomenten
Baanindeling tijdens BVU-uren (versie 19-10-2020)
JURY langebaan wedstrijden: Corona protocol JURY bij wedstrijden (versie 09-10-2020)
Check actuele informatie  op de site van Baanvereniging Utrecht

Algemene veiligheidsregels tijdens trainingen Vechtsebanen: Veiligheidsregels Vechtsebanen (sep 2018)

Meer informatie:

Voor meer informatie over verantwoord sporten in tijden van Corona:
·  Rijksoverheid
·  KNSB
·  NOC-NSF

 

Zomer 2020

Voor de STW-trainingen in het zomerseizoen van 2020 was het volgende Corona protocol van toepassing: protocol-trainingen-STW-tijdens-corona